E-R 09:00 -17:00

 

+372 5554 4005

 

lasku@mrlasku.fi

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Arveldusplatvormil mrlasku.fi isikuandmete vastutav töötleja on MR Lasku OY Soome registrikood 3152591-8

Hiilietie 7a,3 Vantaa, Soome riik, kood 01480  tel. (+372) 5554 4005

e-kiri lasku@mrlasku.fi

1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

MR Lasku töötleb isikuandmeid eranditult nõusolekul või seaduse alusel. Kliendisuhete haldamise, teenuste, analüüsi ja arenduse eesmärgil, näiteks:

 • Kasutajaandmete hooldus
 • Kasutajate poolt volitatud ülesannete täitmine, nagu arvete saatmine, palkade maksmine, kindlustusasjade ajamine, inkasso
 • Küsitlused, näiteks kliendirahulolu uuringud
 • Seadustes, määrustes või ametiasutuste juhistes meie jaoks sätestatud kohustuste täitmine, näiteks maksuasjade käsitlemine.
 • Isikuandmete töötlemine põhineb MR Lasku OY lepingul või õigustatud huvil.
 • Kasutajad profileeritakse ja isikuandmete põhjal võidakse teha automatiseeritud töötlemisel põhinevaid otsuseid, näiteks sihipäraseid lisateenuseid pakkuda.

2. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

Registrisse salvestatakse järgmised andmed:

 • Nimi
 • Kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress)
 • Vanus
 • Sugu
 • Elukutse
 • Isikukood
 • Maksuandmed
 • Võimalik jõustamisteave
 • Palgamaksetega seotud üksikasjad
 • Kliendiandmed, näiteks üksikasjad kliendi poolt volitatud ülesannete kohta
 • interaktsioonidega seotud vajalikud identifitseerimisandmed ja tehniline kasutusstatistika, nagu telefonisalvestised, küpsised ja logi üksikasjad
 • Vajadusel kodakondsuse ja tööloaga seotud teave
 • Vajadusel isikut tõendava dokumendi koopia

3. REGULAARSED ANDMEALLIKAD

Andmeid kogutakse peamiselt andmesubjektidelt endilt. Isikuandmeid kogutakse ja uuendatakse ka isikuandmete teenuseid osutavatelt asutustelt.

4. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Avaldame andmeid teenusepakkujatele, kes töötlevad isikuandmeid MR Lasku OY nimel kooskõlas nende lepingus sätestatud ametisaladuse hoidmise nõuete ja andmekaitsekohustustega.

Isikuandmeid võidakse avaldada ka nt. asutustel, kellel on andmetele juurdepääsuõigus kohaldatava õigusega lubatud ja nõutud ulatuses.

Andmeid edastatakse EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) piires. Meie teenusepakkujad on kohustunud järgima Euroopa Liidu vahelise nn Privacy Shield poliitika lepingureegleid, mis tagavad piisava andmekaitse taseme. Kolmandatel isikutel ei ole õigust andmeid oma eesmärkidel kasutada.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Isikuandmeid säilitatakse aja jooksul, mis on vajalik nende kogumise eesmärkide saavutamiseks, kuid mitte kauem kui 10 aastat alates andmesubjekti viimasest kasutusjuhtumi kuupäevast, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt on oma võimaliku nõusoleku tagasi võtnud.  Isikuandmeid võib säilitada kauem, kui see on vajalik õigusaktidest või muudest ametlikest allikatest, näiteks raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

6. ANDMEKAITSEAMETNIKU HALLATAV REGISTER

Registrit peetakse turvalises serveris, kuhu pääsevad ligi ainult vastutav töötleja ja vastutava töötleja poolt volitatud tehnilised haldurid.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu oma isikuandmetele, õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist või kustutamist ning õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

Samuti on andmesubjektil õigus saada meile edastatud isikuandmeid üldkasutatavas, masinloetavas vormingus ning õigus edastada kõnealused andmed teisele vastutavale töötlejale. Kui see on tehniliselt võimalik, on andmesubjektidel õigus lasta oma isikuandmed edastada otse teisele vastutavale töötlejale.

8. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus pädevale reguleerivale asutusele, kui nad leiavad, et MR Lasku OY ei ole oma tegevuses järginud kehtivaid andmekaitseseadusi.

9. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

MR LASKU OY veebisaidil www.mrlasku.fi privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas me teavet kasutame ja töötleme kogudes teie kohta infot, kui külastate meie veebisaiti. Meie veebisaidi kasutajana annate te loa küpsiseid oma arvutisse paigaldada, lubades küpsiseid sisse brauseri seadedetesse. Küpsiste blokeerimise juhised leiate edasi lugedes. See Privaatsuspoliitika loodi 18. augustil 2020 ja viimati uuendatud 31. jaanuaril 2023. Jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat uuendada ja muuta.

Millist teavet me kogume?

Kui külastate meie veebisaiti, kogume teie kohta teiega seotud teavet meie veebisaidi kasutamine ja kasutajakogemus, nagu teie IP-aadress, on teie päralt terminali ja brauseri seaded ning meie veebisaidi kasutused.

Välja arvatud teie IP aadress, kogume teie isikuandmeid ainult siis, kui registreerute saidil mrlasku.fi teenust või sellistel juhtudel, kui avaldate meile kui kasutajale oma isikuandmeid (näiteks kontaktivormis).

Kuidas me antud infot kasutame?

 • Kontaktipäringute käsitlemiseks ja neile vastamiseks
 • Meie veebisaidi sisu parimal viisil kuvamiseks teie kasutatavas seadmes sobib teie seadmega
 • Meie veebisaidi kasutamise jälgimiseks ning selle funktsioonide ja kasutajate täiustamiseks
 • Kogemusi
 • Kommunikatsiooni parandamiseks ja potentsiaalsete klientide tuvastamiseks

Samuti on teil õigus keelata oma andmete otsest kasutamist turunduses. Küsimustega seotud päringuid saab saata e-posti aadressil lasku@mrlasku.fi Kui te ei soovi, et meie veebisait küpsiste teavet salvestaks, saate selle ise igal ajal enda veebibrauserist välja lülitada.

10. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

MR LASKU OY privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

 • Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused.
 • Isiku konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta MR Lasku OY kodulehel olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi.
 • MR Lasku OY organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida MR Lasku OY rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

11. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

MR LaskU OY saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil lasku@mrlaskufi. Eeldame, et kui asute kasutama MR Lasku OY kodulehte www.mrlasku.fi , olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

etEstonian