E-R 09:00 -17:00

 

+372 5554 4005

 

lasku@mrlasku.fi

KASUTUSTINGIMUSED

 1. Mrlaskufi-teenust osutab MR Lasku OY. Nendes tingimustes viitab “MRLasku”, “meie” või “meile” MR Lasku OY-le või MR Lasku OY poolt registreeritud lisanimele. Teenuse kasutaja on töövõtja, kes töötab kliendi heaks ja lepib tööülesannete ja hinnakujunduse tingimustes sõltumatult kokku.
 2. MR Lasku OY ei turusta ega müü teenuse kasutajate tööd. MRlasku ja teenuse kasutaja vahel tuleb eraldi kokku leppida müügi edendamise ja turunduse meetmetes.
 3. Teenuse kasutuselevõtt eeldab kasutaja loomist mrlasku.fi lehel. Kasutaja loomine on tasuta ja ei seo kasutajat millegagi. MR Lasku teavitab kasutajakonto toimimisest eraldi meiliga: “Täname registreerimise eest. Nüüd saate teenusesse sisse logida.”
 4. MR Lasku ei vastuta mingil moel oma kasutajate vastutuse või kohustuste eest nende töös. Selles kontekstis hõlmavad vastutus ja kohustused vigu, viivitusi või puudusi, mis ilmnevad kasutaja töö käigus või pärast seda. Teenuse kasutaja peab tööde teostamises iseseisvalt kliendiga kokku leppima. Kui teenuse kasutaja keeldub, ei suuda või muul viisil ei saa oma põhjustatud viga parandada, on MR Laskul õigus parandada vigane töö tulemus ja nõuda teenuse kasutajalt kulud tagasi. Teenuse kasutaja peab tagama, et peamised ja kolmandad isikud on täielikult teadlikud meie seisukohtadest ja kohustuste jaotusest osapoolte vahel.
 5. Teenuse kasutaja on kindlustatud seadusega ettenähtud kindlustusega. MR Laskul OY-I on vastutuskindlustus kuni 1 000 000 eurot, mis vastavalt kindlustuse tingimustele ja selle piires hüvitab põhitegijale või kolmandatele isikutele ja materiaalsele varale töö käigus tekitatud kahju. Teenuse kasutaja vastutab kindlustushüvitise omavastutuse osa maksmise eest. Kindlustus ei kata ebaprofessionaalse tööga seoses tekitatud kahju. Kui sektor, kus teenusekasutaja tegutseb, on ametivõimude järelevalve all, esitatakse MR Laskule piisav ja korrektne sertifikaat ning teenuse kasutaja kutseoskuse dokumentatsioon.
 6. Teenuse kasutaja on kohustatud sõlmima endale YEL-pensioni kui tema aastane tulu ületab 8575 eurot(2023 aastal) . Kasutaja saab sõlmida pensioni ka MR Lasku kaudu volikirja alusel.
 7. Teenuse kasutaja vastutab ise õnnetujuhtumikindlustuse sõlmimise eest ning saab sõlmida antud kindlustuse ka volikirja alusel MR Lasku kaudu. MR Lasku ei vastuta teenuse kasutaja tööõnnetuse eest kui kasutaja pole sõlminud õnnetusjuhtumikindlustust ning temaga on seejärel juhtunud tööõnnetus.
 8. MR Lasku OY tagab teenuse kasutajate privaatsuse vastavalt “Tietosuojalain (2018/1050)” ja “Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004)”. Teenuse kasutajal ei ole MR Lasku nimel õigust arvet, krediiti, osamakseid või alltöövõtulepinguid teha. Teenuse kasutaja lepingud tuleb sõlmida selles tähenduses, et MR Lasku OY on haldusettevõte ja teenuse kasutaja vastutab oma lepinguliste kohustuste eest. Haldusettevõtte ärinime ei tohi kasutada mitte-käibemaksukohustuslike ostude puhul ELis või väljaspool seda.
 9. Veebisaidil märgitud teenustasu võetakse tasutud maksete eest. Teenustasu on progressiivne ja sõltub teenuse kasutaja koguarvest. Teenustasu on kuus protsenti ja see arvutatakse arvelduse käibemaksuvaba hinna alusel. Teenustasu kohta eraldi miinimumhind puudub.
 10. Kiirpalga teenustasu on 5%, mis tuleb tasuda lisaks tavalisele teenustasule. Kiirpalk on arve-spetsiifiline ja peate oma arveldusvormilt valima eraldi kiirmakse. Kiire tasumise aeg sõltub arve kontrollimisest. Kiirpalga kasutaja saab palga oma pangakontole 3 päeva jooksul, kui arve saab tööandjalt kinnituse. Lisaks peab arve olema vaidlustamata ja arve põhisumma ei tohi sisaldada krediidi tunnuseid. Kiirmakse õigsust kinnitatakse otse tööandjaga, kui kasutaja ei ole esitanud arve kirjalikku kinnitust. Kiirpalga kasutajal võib olla avatud arveid korraga kuni 2000 eurot.
 11. Teenuse kasutaja peab esitama MR Laskule palga maksmiseks maksukaardi. Maksukaart tuleb esitada enne esimest makset. Kliendiga lepingu allkirjastamine on võimalik enne maksukaardi esitamist. Kui maksukaarti ei esitata enne esimest palka, siis peame kinni töötasust 60% .
 12. MR Lasku maksab teenuse kasutajale, kui arve makse on saabunud pangakontole. Palka makstakse siis, kui kogu vajalik teave (kviitungid, reisikulud, info, tasu jaotamine jne) on meile nõuetekohaselt esitatud.
 13. Teenuse kasutaja palk arvutatakse käibemaksuvaba arve summa alusel. Käibemaksuvabast summast arvestatakse maha teenustasu kuus protsenti, (kui on sõlmitud siis ka õnnetusjuhtumikindlustus ja pensioni kindlustus), tööandja kohustuslikud kulud ja teenuse kasutaja isiklikud mahaarvamised. Korralduse alusel makstavad palgad ja kulud lepitakse kokku nii ühekordsete, sealhulgas puhkusekompensatsioonide osas.*Lisaks palgamaksele antakse kasutajale ka elektrooniline palga kirjeldus. Kasutajal on õigus nõuda ka töö- ja palgatõendit. Lisaks ei pea teenuse kasutaja tegema eraldi deklaratsioone ega eraldi makseid teistele osapooltele.
 14. Teenuse kasutaja on kohustatud järgima ohutusnõudeid. Tööga seotud maksuvabastused ja päevarahad hüvitatakse asjakohaste tulude alusel. Kulusid võib maksta oma auto ja tööga seotud materjalikulude eest (va kodu ja töökoha vahelised reisid).
 15. Teenuse kasutaja ei saa MR Lasku kaudu põhivara ostu maha arvata, vastasel juhul kantakse meile üle raamatupidamisomand. Eespool nimetatud ostud tuleb maha arvata teenuse kasutaja isikliku maksustamise käigus. Teenuse kasutaja vastutab ka selle eest, et teatatud maksuvaba kulutused ja muud kulud oleksid õiged ja mitte rohkem kui kaks kuud vanad (kulude kviitungid tuleb esitada originaalina hiljemalt makse sooritamisel). MR Lasku jätab endale õiguse mitte aktsepteerida kulutaotlusi.
 16. Teenuse kasutaja on kohustatud kliendiga kokku leppima töö ja hindade osas. MR Lasku soovitab kirjaliku töölepingu sõlmimist, mis näitab vähemalt töö minimaalset sisu. Kasutaja peab kindlaks määrama oma töö kogumaksumuse nii, et brutopalk ei oleks madalam tööstusharus kehtivast töölepingust. Töötasu ei tohi olla madalam kui on sätestatud tööstusharu miinimumpalga eeskirjades, sealhulgas maksuvabade hüvitiste maksmine. MR Lasku jätab endale õiguse mitte maksta, kui tekib ülaltoodud reeglite rikkumise kahtlus.

 

 Lisaks:

  1. Teenuse kasutaja peab järgima Soomes kehtivaid õigusakte.
  2. Teenuse kasutaja peab järgima tööohutuseeskirju ning on kohustatud enne töö   alustamist tutvuma tulevase töö ja sellega seotud tööohutusmeetmetega. Teenuse kasutaja peab tagama, et tal on tööks vajalikud õiged ja ajakohased kaitsevahendid. Teenuse kasutaja vastutab ka nende vahendite kasutamise eest.
  3. Ametiasutuste järelevalve all peab teenuse kasutaja tõendama oma kvalifikatsiooni asjakohaste dokumentidega. Kui töö nõuab eraldi litsentse, vastutab teenuse kasutaja õigete ja ajakohaste õiguste olemasolu eest. Autoriseerimisele kuuluvad tööload tuleb eelnevalt kooskõlastada MR Laskuga. Kui neid tingimusi rikutakse, ei ole teenuse kasutajal õigust saada hüvitist MR Lasku Oy jooksva vastutuskindlustuse kaudu.
  4. Teenuse kasutaja vastutab isiklikult kogu tema esitatud teabe õigsuse eest. See kehtib muuhulgas arvelduse vormis esitatava teabe ja maksuvabade kulude ja muude kulude deklaratsiooni kohta.
  5. MR Lasku ei taga mingil juhul töövõtja tehtud tööd ega vastuta kahjude eest, mis tulenevad “Tuotevastuulain (649/1990)”. Nii maksustamise kui ka raamatupidamise seisukohast on kergettevõtja identifitseeritud MR Lasku Oy töötajaks.
  6. Teistes aspektides, näiteks tööõiguses, võib töötaja õiguslik seisund erineda. Töötushüvitiste puhul võib kergettevõtjat liigitada ettevõtjaks. Seoses pensionikindlustusega vastutab töötaja YEL-kindlustuse võtmise eest. MR Lasku võimaldab teil teenuse kaudu võtta YEL-kindlustuskohustuse ja õnnetusjuhtumi kindlustust.Nende eest peab MR Lasku tasu eraldi kinni enne töötasu väljamaksmist. Kinnipidamised kajastuvad palgalehel. 
 •  

 

etEstonian